Melding maken

 

 

Melding maken

Hoe gaat de SNTB te werk als er door een (vertegenwoordiger van of namens) werkgever of een werknemer een melding van onjuiste toepassing van cao bepalingen wordt gedaan?

Hieronder zijn een aantal vragen en omstandigheden met betrekking tot de proceduregang alsmede met betrekking tot wat men van de SNTB kan verwachten, opgenomen.

 

De uitgangspunten:

  • Onafhankelijkheid en objectiviteit;
  • Zorgvuldigheid (bijvoorbeeld waarborg t.a.v. privacy en anonimiteit);
  • Transparantie;
  • Deskundigheid (branche gericht en t.a.v. cao problematiek);
  • Oordelen naar redelijkheid en billijkheid.


De SNTB past het algemene uitgangspunt van hoor en wederhoor maximaal toe.

Voor het doen van een melding, het aanhangig maken van een klacht of een verzoek om actie wordt bijgaand een model gevoegd (meldingsformulier).

U kunt eveneens contact met ons zoeken via het menu. Ga naar "Contact" en vul het contactformulier volledig in. Wij vragen uw naam en emailadres en garanderen dat uw privacy gewaarborgd wordt. 

Wanneer de antwoorden op de geformuleerde vragen niet voldoende duidelijk zijn, kan altijd contact worden opgenomen met het secretariaat. (email: secretariaat@sntb.nu)


 

Procedurele vragen e.d.

 Verwijzing

 Welke soorten onderzoek laat SNTB verrichten?

  Artikel 3 & 4 Bijlage VII/2

 Onderzoek op basis van gegrond vermoeden

  Artikel 3 Bijlage VII/2

 Hoe wordt een klacht door een belanghebbende ingediend ?

  Artikel 4 Bijlage VII/2

 Wanneer is een klacht niet-ontvankelijk of duidelijk ongegrond ?

  Artikel 6 Bijlage VII/2

 Hoe wordt het uitgangspunt van “hoor en wederhoor” (fair play)  toegepast ?

  Artikel 5 Bijlage VII/2

 Moeten belanghebbenden aan een onderzoek medewerking verlenen ?

  Artikel 8 Bijlage VII/2

 Hoe vindt dat onderzoek plaats ?

  Artikel 7 Bijlage VII/2

 Vindt er altijd een hoorzitting plaats ?

  Artikel 10 en 11, Bijlage VII/2

 Kan één van de partijen verzoeken om buiten aanwezigheid van de andere partij te worden gehoord?

  Artikel 10 en 11, Bijlage VII/2

 Wat zijn de gevolgen van een uitspraak van de SNTB?

  Artikel 12 en 13, Bijlage VII/2

 Wat zijn de kosten van een klachtbehandeling?

  Artikel 13, Bijlage VII/2

 Hebben CAO partijen nog een rol n.a.v.een uitspraak van de SNTB?

  Artikel 14, Bijlage VII/2

 Kan de SNTB een schadevergoeding toekennen ?

  Artikel 15, Bijlage VII/2

 Welke termijn gelden er binnen de procedure ?

 Artikel 4, 2: structurele niet naleving

 Artikel 5, 2: verweer

 Artikel 10: voorbereiding zitting

 Artikel 13: termijn voor herstel

 Artikel 14: vorderingsrecht CAO  partijen

 Welke bevoegdheden heeft de SNTB nog meer?

 Artikel 16 & 17 Bijlage VII/2